Disclaimer: The views, suggestions and opinions expressed here are the sole responsibility of the experts. No ZEX PR Wire journalist or Editor was involved in the writing and production of this article.

I, the undersigned, Mariusz Świtalski, acting on his own behalf, given the content of media publications related to unsubstantiated claims of Forteam Investments Limited with headquarters in Cyprus, directed against me, I would like to point out that a lawsuit by a Cypriot company was preceded by the issue on February 21 2020 of the decision of the Poznań District Court granting security for the claim. The trial took only 2.5 days in court, which seems completely impossible given the current reality. The application concerned very complicated matter and numbered about 900 pages, comprised 11 entities, the value of the claim contained in the application was PLN 360 million – its assessment in such an unbelievably short time raises a number of doubts as to the actual examination of the case and the legality of the issued decision. The fact of participation in the proceedings of the Poznań lawyer prof. dr hab. Maciej Gutowski, who, being the Dean of the District Bar Council and having broad connections in Poznań courts, was hired to perform a specific task, and Judge Iwona Dziamska completed this task in 2.5 days. In view of the above, on 6 April 2020 I submitted to the District Prosecutor’s Office in Poznań a notification of suspected wrongdoing  under Art. 230a par. 1 of the Criminal Code by Maciej Gutowski and Iwona Dziamska, who took part in court activities related to the issue of a judgment regarding security. In addition, due to taking prominent positions in the structure of justice by the abovementioned I applied for supervision over the proceedings by the Minister of Justice. ”   

Ja niżej podpisany Mariusz Świtalski, działając w imieniu własnym, zważywszy na treść publikacji medialnych związanych z kierowanymi wobec mojej osoby bezpodstawnymi roszczeniami Forteam Investments Limited z siedzibą na Cyprze, chciałbym wskazać, iż wystąpienie na drogę sądową przez cypryjską spółkę zostało poprzedzone wydaniem w dniu 21 lutego 2020 roku postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu udzielającego zabezpieczenia roszczenia. Procedowanie tego wniosku trwało w sądzie zaledwie 2,5 dnia, co wydaje się całkowicie niemożliwe zważywszy na istniejące realia. Wniosek dotyczył bardzo skomplikowanej materii i liczył ok. 900 stron, obejmował 11 podmiotów, wartość roszczenia zawartego we wniosku to 360 milionów złotych – jego ocena w tak nieprawdopodobnie krótkim czasie rodzi szereg wątpliwości, co do rzeczywistego zbadania sprawy i legalności wydanej decyzji. Nie bez znaczenia wydaje się tutaj być okoliczność udziału w postępowaniu poznańskiego adwokata prof. dr hab. Macieja Gutowskiego, który pełniąc funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej i posiadając szerokie koneksje w poznańskich sądach został wynajęty do realizacji określonego zadania, a Sędzia Iwona Dziamska to zadanie wykonała w 2,5 dnia. Wobec powyższego złożyłem w dniu 6 kwietnia 2020 r. do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 230a par. 1 Kodeksu Karnego przez Macieja Gutowskiego oraz Iwonę Dziamską, którzy to brali udział w czynnościach sądowych związanych z wydaniem orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia. Dodatkowo z uwagi na zajmowanie eksponowanych pozycji w strukturze wymiaru sprawiedliwości przez ww. osoby wniosłem o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem przez Ministra Sprawiedliwości.”